En mand, der drikker lever i en drøm. Han tror hele verden drejer sig om ham. Og det gør den i reglen også. - Krukke af Citater

En mand, der drikker lever i en drøm. Han tror hele verden drejer sig om ham. Og det gør den i reglen også.


en-mand-der-drikker-lever-i-drøm-han-tror-hele-verden-drejer-sig-om-ham-og-det-gør-den-i-reglen-også
w.c. fieldsmandderdrikkerleverdrømhantrorheleverdendrejersigomhamogdetgørdenreglenogsåen mandder drikkerdrikker leverlever ien drømhan trorhele verdenverden drejerdrejer sigsig omom hamog detdet gørgør denden ii reglenreglen ogsåder drikker leverdrikker lever ilever i eni en drømhan tror heletror hele verdenhele verden drejerverden drejer sigdrejer sig omsig om hamog det gørdet gør dengør den iden i regleni reglen ogsåder drikker lever idrikker lever i enlever i en drømhan tror hele verdentror hele verden drejerhele verden drejer sigverden drejer sig omdrejer sig om hamog det gør dendet gør den igør den i reglenden i reglen ogsåder drikker lever i endrikker lever i en drømhan tror hele verden drejertror hele verden drejer sighele verden drejer sig omverden drejer sig om hamog det gør den idet gør den i reglengør den i reglen også

En dag så en dreng en smuk pige. Han fulgte efter hende den kommende uges tid. En dag undrede pigen sig over, hvorfor han fulgte efter hende. Hun spurgte ham om det, og han svarede Min mor har lært mig en ting. Det er, at følge efter sine drømme.Vis mig en mand, der ikke drikker, og jeg skal bevise, at han er halv kamel.En mand har ret til at vente, at den mad, han sætter pris på, bliver serveret for ham i hans hjem, og det er hans hustrus pligt at sørge for det.Kærlighed drejer ikke verdenen rundt om sig selv. Kærlighed er det, der gør turen umagen værd.Tåben tror han er klog, men den vise mand ved, at han selv kun er en tåbeDen, der lever uden galskab, er ikke så klog, som han tror.