Jeg husker en ekspedition til Afrika. Vi mistede proptrækkeren, og i flere døgn var vi tvunget til at leve udelukkende af mad og vand! - Krukke af Citater

Jeg husker en ekspedition til Afrika. Vi mistede proptrækkeren, og i flere døgn var vi tvunget til at leve udelukkende af mad og vand!


jeg-husker-ekspedition-til-afrika-vi-mistede-proptrækkeren-og-i-flere-døgn-var-vi-tvunget-til-at-leve-udelukkende-af-mad-og-vand
w.c. fieldsjeghuskerekspeditiontilafrikavimistedeproptrækkerenogfleredøgnvarvitvungetatleveudelukkendeafmadvandjeg huskerhusker enen ekspeditionekspedition tiltil afrikavi mistedemistede proptrækkerenog ii flereflere døgndøgn varvar vivi tvungettvunget tiltil atat leveleve udelukkendeudelukkende afaf madmad ogog vandjeg husker enhusker en ekspeditionen ekspedition tilekspedition til afrikavi mistede proptrækkerenog i flerei flere døgnflere døgn vardøgn var vivar vi tvungetvi tvunget tiltvunget til attil at leveat leve udelukkendeleve udelukkende afudelukkende af madaf mad ogmad og vandjeg husker en ekspeditionhusker en ekspedition tilen ekspedition til afrikaog i flere døgni flere døgn varflere døgn var vidøgn var vi tvungetvar vi tvunget tilvi tvunget til attvunget til at levetil at leve udelukkendeat leve udelukkende afleve udelukkende af madudelukkende af mad ogaf mad og vandjeg husker en ekspedition tilhusker en ekspedition til afrikaog i flere døgn vari flere døgn var viflere døgn var vi tvungetdøgn var vi tvunget tilvar vi tvunget til atvi tvunget til at levetvunget til at leve udelukkendetil at leve udelukkende afat leve udelukkende af madleve udelukkende af mad ogudelukkende af mad og vand

Fordi vi alle deler denne planet, skal vi lære at leve i harmoni og fred med hinanden og med naturen. Dette er ikke bare en drøm, men en nødvendighedLivet er for kort til hele verden og alt oplevende, vi må bare håbe at vi lærer hen af vejen.Hvis jeg var en and og du var vand, så ville jeg aldrig gå i land.vi har 2 hænder til at tage ting med, 2 fødder til at gå med, 2 øjene til at se med, 2 ører til at høre med, men hvorfor har vi kun et hjerte? Fordi det andet er givet til en anden, som vi selv skal finde.Jeg har en teori om, at verden kun er et dilemma fordi, det gør os stærkere. Hver gang vi kommer til en forhindring, bliver vi nødt til at vise vore styrke.Jeg vil leve, lige indtil jeg dør, og det er ikke umuligt, at jeg vil skrive min egen gravtekst. Og i så fald skal teksten være henvendt til forbipasserende, og der skal stå: Ingen grund til at holde her