Lev i dag så du kan dø i morgen. Lad dit hjerte slå for mer' end en. Den som skænker livet sine drømme Skal forlade jorden rig og ren. - Krukke af Citater

Lev i dag så du kan dø i morgen. Lad dit hjerte slå for mer' end en. Den som skænker livet sine drømme Skal forlade jorden rig og ren.


lev-i-dag-så-kan-dø-i-morgen-lad-dit-hjerte-slå-for-mer'-end-den-som-skænker-livet-sine-drømme-skal-forlade-jorden-rig-og-ren
halfdan rasmussenlevdagkanmorgenladdithjerteslåformer'enddensomskænkerlivetsinedrømmeskalforladejordenrigogrenlev ii dagdag sådu kankan døi morgenlad ditdit hjertehjerte slåslå former' endend enden somsom skænkerskænker livetlivet sinesine drømmedrømme skalskal forladeforlade jordenjorden rigrig ogog renlev i dagi dag sådag så duså du kandu kan døkan dø idø i morgenlad dit hjertedit hjerte slåhjerte slå forslå for merfor mer' endmer' end enden som skænkersom skænker livetskænker livet sinelivet sine drømmesine drømme skaldrømme skal forladeskal forlade jordenforlade jorden rigjorden rig ogrig og renlev i dag såi dag så dudag så du kanså du kan dødu kan dø ikan dø i morgenlad dit hjerte slådit hjerte slå forhjerte slå for merslå for mer' endfor mer' end enden som skænker livetsom skænker livet sineskænker livet sine drømmelivet sine drømme skalsine drømme skal forladedrømme skal forlade jordenskal forlade jorden rigforlade jorden rig ogjorden rig og renlev i dag så dui dag så du kandag så du kan døså du kan dø idu kan dø i morgenlad dit hjerte slå fordit hjerte slå for merhjerte slå for mer' endslå for mer' end enden som skænker livet sinesom skænker livet sine drømmeskænker livet sine drømme skallivet sine drømme skal forladesine drømme skal forlade jordendrømme skal forlade jorden rigskal forlade jorden rig ogforlade jorden rig og ren

Fortiden var igår og er ovre nu Fremtiden er imorgen og er ikke sket endnu Lev i nu'et og lev som du skulle du dø i dag Du har kun et liv som du aldrig vil få tilbageLad ikke andre bestemme, hvem du skal være, hvilken stig du skal gå på. Luk øjnene og vælg en anden vej og se, hvor den fører dig hen. Det værste der kan ske, er at du kan lære at du altid skal lytte til dit hjerte, for det der ikke dræber dig, kan kun gøre dig stærkere.Drøm som skulle du leve for evigt og lev som skulle du dø i dag.“Et hjerte kan slå, et hjerte man briste. En ven kan man få, en ven kan man miste. Men i mit hjerte er du gemt for en ven som dig bliver aldrig glemt.En dag så en dreng en smuk pige, han fulgte efter hende hver dag i en uges tid. Så tænke pigen lad mig lige spørger ham hvorfor han følger efter mig så spurgte hun om hvorfor han fulgte efter hende, så svarede drengen Min mor har lært mig en ting. Det er at følge efter sine drømme.Du må ikke starte dagen Med at samle ting som gik i stykker igår Hver dag er en frisk start. Hver dag er en ny begyndelse. Hver morgen vi vågner op Er som den første dag i vores liv.